Các bài giảng đào tạo đặc thù cho công ty KOCA

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm

- Hướng dẫn tạo khóa học

- Hướng dẫn chuyên sâu sử dụng lập trình và sửa phần mềm

Hướng dẫn cài đặt lập trình hệ thống, và các chỉnh sửa giao diện

  • Tạo tài khoản thủ công, hàng loạt
  • Hướng dẫn tạo khóa học
  • Phân quyền người dùng theo khóa học cụ thể
  • Phân quyền người dùng hàng loạt theo khóa  học cụ thể
  • Phân quyền người dùng trên hệ thống